ಕಿವಿಯ ಆಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ

61

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಾಳೆ ಗರಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಪೂರ್ವಜರು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದಿನ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಒಂದು ಸಮಾನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾನವನ ಅಂಗಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಉದ್ದವಾದ ಕಿವಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಜನರು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಡುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಉದ್ದವಾದ ಕಿವಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉದ್ದವಾದ ಕಿವಿಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ ಅಂತೆ

ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜನರು ಸಹಾ ಉತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜನರ ನೆನಪು ತುಂಬಾ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಿವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಿವಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹಾಗೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಜನರು ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಿವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೂದಲು ಇರುವುದು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ

ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹಣಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಭಾರದಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಹಂಕಾರಿ ಮತ್ತು ಚತುರ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುವ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗಬಹುದು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಮೂರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾ ಗುರುಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವ ವಶೀಕರನ್ ದಂತಹ ಏನೇ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here