ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು

76

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮನೆಯ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪ್ರಭಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಮನೆಯ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಶುಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಂಚ ತಲೆ ದಿಂಬು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದು ಮೊದಲನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾ ದಕ್ಷಿಣ

ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ದಿಂಬು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಬಹುದು. ಮಂಚವನ್ನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಮಂಚ ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಭಂಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜಗಳ ಇರಬಾರದು ಎಂದರೆ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ದಿಂಬನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು ಆದರೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀವು ತಲೆ ದಿಂಬನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಿದರೆ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆಯವರ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಿಂಬನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದರೆ ಅತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಿಂಬು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು ಸೊಸೆ ಪೂರ್ವ

ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9731601478

ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ದಿಂಬು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಡುಕು ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದಿಂಬು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು ಮಂಚಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ

ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲಗಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು ಪೂರ್ವ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು ಪಶ್ಚಿಮ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮಂಚವನ್ನು ಇಡಬಾರದು ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಂಚವನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮಂಚಕ್ಕೆ ತಗುಲಬಾರದು ಹೀಗೆ ತಗುಲಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ

ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9731601478

ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಐದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೋಣೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ತತ್ವ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಬೇಕು.

ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವತೆ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ದೈವಜ್ಞ ಪಂಡಿತ್ ಅನಂತ ರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9731601478 ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಡಿತ್ ಅನಂತ ರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಸುಖ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9731601478 ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಗಲು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9731601478

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here