ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.

59

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಹಲ್ಲಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಮಾಡಿದವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಬ್ದಮಾಡಿದವು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದು ಶುಭಸೂಚನೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಯೋ ಎಂದು ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಫೋನ್ ಮಾಡೀ 9611533355 ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹಲ್ಲಿಯು ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶುಭಸೂಚನೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ದೋಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ

ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಇಚ್ಛೆಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸುಗನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಚಾರವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಸ್ತು ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಾಳು ದೂರನಿಂತು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ

ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆಯೋ ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಜವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಜೀ ಅವರು ಕೇರಳ ಹಾಗು ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದ ಅಘೋರ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರು ಸಹ ನಿಶ್ಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವುದು ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9611533355 ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ವೈಮನಸ್ಯ ಹಾಗು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಾಧೆಗಳು ಹಾಗು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಗ್ರಹ ದೋಷ ಅಥವ ವಿವಾಹ ವಿಳಂಭ ಅಥವ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರು ಸಹ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9611533355 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇ ಇದ್ದರು ಸಹ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 48 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಕರೆ ಮಾಡಿ 9611533355 ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here